Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

sharku17
Po co maski, kapelusze, dwie wersje mnie, trzy, miliony, skoro ja sam, dla siebie jednego nie mam ani krztyny szacunku? 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

November 17 2019

sharku17
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 vialou8 lou8
sharku17
7623 953d 500
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
sharku17
4665 d466 500
Reposted fromjazziee jazziee
sharku17
6847 73fa 500
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
sharku17
8887 ceac
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
sharku17
3615 f4d4 500
Reposted frommangoe mangoe via8agienny 8agienny

November 14 2019

sharku17
9168 748b
Reposted frompiehus piehus viawujcioBat wujcioBat

November 12 2019

sharku17
2211 f713 500
Reposted fromeffic effic viacarmenluna carmenluna
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial vialou8 lou8
sharku17
sharku17
sharku17
7983 1cad 500
Reposted fromxawery xawery viajazziee jazziee
sharku17
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
sharku17
0123 af91 500
Reposted fromzciach zciach via8agienny 8agienny
sharku17
Reposted fromDennkost Dennkost via8agienny 8agienny

November 07 2019

sharku17
3617 59b7
Reposted fromHypothermia Hypothermia vialou8 lou8
sharku17
6642 2f57 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialou8 lou8
sharku17
sharku17
6019 11ce 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl