Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

sharku17
sharku17
0929 1763 500
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
sharku17
2928 773d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaOkruszek Okruszek
sharku17
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
sharku17
9169 3409 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
sharku17
9178 e16a
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
sharku17
9181 cf11 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
sharku17
9183 3f1b 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
sharku17
7284 7370
Reposted fromstolpstein stolpstein viawujcioBat wujcioBat
sharku17
2956 80a7 500
Reposted fromkirstenow kirstenow viawujcioBat wujcioBat
sharku17
6729 6b3d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazziee jazziee

December 04 2019

sharku17
Po co maski, kapelusze, dwie wersje mnie, trzy, miliony, skoro ja sam, dla siebie jednego nie mam ani krztyny szacunku? 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

November 17 2019

sharku17
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 vialou8 lou8
sharku17
7623 953d 500
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
sharku17
4665 d466 500
Reposted fromjazziee jazziee
sharku17
6847 73fa 500
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
sharku17
8887 ceac
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
sharku17
3615 f4d4 500
Reposted frommangoe mangoe via8agienny 8agienny

November 14 2019

sharku17
9168 748b
Reposted frompiehus piehus viawujcioBat wujcioBat

November 12 2019

sharku17
2211 f713 500
Reposted fromeffic effic viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl